81 İle Gönderildi! Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Kronik Yara Bakım Hizmetleri’ Genelgesi

0 4

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm il sağlık müdürlüklerine “Kronik Yara Bakım Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” konulu genelge gönderildi.

Genelgeyle, özellikli sağlık hizmetleri içerisinde yer alan, altta yatan birtakım problemler sebebiyle iyileşmesi geciken ve normal iyileşme safhalarını göstermeyen “kronik yara bakım” hizmetleriyle ilgili iş ve işlemler düzenlendi.

Buna göre, birinci basamak olarak adlandırılan, sadece cilt ve cilt altı ile yağ ve derin dokuların etkilendiği yaraların tedavisi için sunulan kronik yara bakım hizmeti, bir tabip ve bir hemşirenin görev yaptığı, pansuman odasının bulunduğu sağlık tesislerinde verilecek.

Yumuşak dokuların etkilendiği, basit cerrahi girişimlerle enfeksiyon ve nekrozun kontrol edilmesini takiben yine basit cerrahi işlemler veya medikal olarak kapanabilecek yaraların takip ve tedavisinin yapıldığı “ikinci basamak kronik yara bakım hizmeti” de ilgili uzman hekimin ve ameliyathane şartlarının bulunduğu yataklı sağlık tesislerinde verilecek.

Kronik yara bakımına yönelik birimlerin faaliyetleri konusunda gerekli eğitimleri planlamak, eğitim merkezlerini ve eğitimlerin müfredatını belirlemek, bu birimlerin faaliyet ve hizmetleriyle ilgili bakanlığa gelen şikayetleri incelemek, kronik yara bakımı hizmetleri ve faaliyetleri konusunda tıbbi ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak amacıyla genel müdürlük bünyesinde “Kronik Yara Bakım Bilimsel Komisyonu” oluşturulacak.

Komisyon, genel müdür veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında bir genel cerrahi uzmanı, bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı, bir plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olmak üzere beş üyeden oluşacak.

Komisyon üyelerinin görevi iki yıl sürecek. Görev süresi dolanlar tekrar üye seçilebilecek. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilecek.

Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri sona erecek. Komisyon başkanı tarafından gerek görülmesi halinde yurt içinden veya yurt dışından uzmanlar toplantıya davet edilebilecek veya görüşleri alınabilecek. Toplantıya davet edilen uzmanlar, komisyon çalışmalarıyla ilgili oylamaya katılamayacak.

Komisyon, Genel Müdürlüğün daveti üzerine en az üç üyenin katılımıyla toplanabilecek ve salt çoğunluk ile karar alacak. Oylarda eşitlik olması halinde Komisyon başkanının taraf olduğu karar geçerli sayılacak. Komisyonun sekretaryası Genel Müdürlük tarafından yürütülecek.

Tavsiye niteliğine olan komisyon kararları, toplantı tutanağına yazılacak ve toplantıya katılan üyelerce imzalanacak. Karara katılmayanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalayacak. Karşı görüş gerekçesi, karar altında veya ekinde belirtilecek.

KRONİK YARA BAKIM ÜNİTESİ FAALİYET İZNİ USUL VE ESASLARI

Kronik yara bakım ünitesi, belirtilen asgari standartlara göre bakanlıkça verilen faaliyet izniyle kurulabilecek.

Başvuru, müdürlük tarafından dosya üzerinden değerlendirilecek ve eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmaması halinde Sağlık Hizmetleri Başkanı başkanlığında bir genel cerrahi uzmanı, bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, gerektiğinde çocuk cerrahisi uzmanı veya kardiyovasküler cerrahi uzmanı tabibin katılımıyla oluşan denetim ekibi tarafından yerinde incelenecek.

Kronik yara bakımı ünitesi başvurusu, müdürlüğün uygun görüşüyle bakanlığa iletilecek. Bakanlıkça noksan belgesi bulunmayan kronik yara bakımı ünitesine ait başvuru, komisyona sunulacak.

Komisyon tarafından incelenen başvuru, uygun bulunduğu takdirde tutanakla karara bağlanacak. Genel Müdürlükçe de uygun bulunması halinde kronik yara bakımı ünitesine bakanlıkça faaliyet izni verilecek.

KRONİK YARA BAKIM BİRİMLERİ VE ÜNİTESİNİN DENETİM USUL VE ESASLARI

Müdürlükçe kronik yara bakım ünitesi denetimleri için müdürlüğün uygun göreceği müdürlük yetkilisi başkanlığında bir genel cerrahi uzmanı, bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı ve gereğinde bir çocuk cerrahisi uzmanı veya kardiyovasküler cerrahi uzmanı tabibin katılımı ile bir denetim ekibi oluşturulacak.

Kaynak:hurriyet.com.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.